Идни проекти

 Идни проекти

НОВИ ЗЕЛЕНИ МААЛСКИ СКВЕРОВИ 

 

 

 

 

НОВ ПАРК ВО КАРПОШ 4 

 

 

 

 

 

ЗАТВОРЕН УЧИЛИШЕН БАЗЕН 

 

 

 

 

ЕКО МОНТАЖНИ ПЛАТФОРМИ