ПОКАНА ЗА СЕДНИЦА НА СОВЕТ

 Денеска, среда (25.09.2019) со почеток во 11.30 часот , ќе се оддржи дваесет и седма седница на Советот на Општина Карпош со следниот 

ДНЕВЕН РЕД

 

-          Усвојување на Записникот од дваесет и шеста седница на Советот на Општина Карпош

 

 

1.        Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје

2.       Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје

3.       Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана младост“, Општина Карпош-Скопје

4.      Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје бр.02-278/3 од 12.09.2019 година

5.       Предлог-Решение за давање согласност за изменувањето и дополнувањето на Правилникот за систематизацијата на работните места во ЈУОДГ „Мајски Цвет“ Општина Карпош-Скопје, бр.02-278/4 од 12.09.2019 година

6.       Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот внатрешна организација на ЈУОДГ „Распеана Младост“ Општина Карпош Скопје бр.02-88/6 од 17.09.2019 година

7.       Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнувањето на Правилникот за систематизацијата на работните места во ЈУОДГ „Распеана младост“ Општина Карпош-Скопје, бр.01-88/9 од 17.09.2019 година

8.       Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеАврам Писевски“ Карпош-Скопје бр.0202-155/2 од 18.08.2015

9.       Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеБратство“ Карпош-Скопје бр.0202-229 од 12.03.2015 година

10.   Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеВера Циривири Трена“ Карпош-Скопје бр.03-555 од 22.10.2015 година

11.     Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеВладо Тасевски“ Карпош-Скопје бр.02-422/2 од 02.11.2015 година

12.    Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеВојдан Чернодрински“ Карпош-Скопје бр.02-39/2 од 09.02.2016 година

13.    Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеДимо Хаџи Димов“ Карпош-Скопје бр.01-521/2од 28.10.2015 година

14.   Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеЈан Амос Коменски“ Карпош-Скопје бр.01-66/1 од 09.02.2016 година

15.    Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеЛазо Трповски“ Карпош-Скопје бр.02-46/3 од 08.02.2016 година

16.    Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеПетар Поп Арсов“ Карпош-Скопје бр.03-423/1 од 26.10.2015 година

17.    Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во општинското основно училиштеХристијан Тодоровски Карпош“ Карпош-Скопје бр.02-610/1 од 17.12.2015 година

18.    Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, бр. бр.0202-155/1 од 18.08.2015 година

19.    Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, бр.0202-230 од 12.03.2015 година

20.  Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје, бр.03-379 од 03.07.2019 година

21.    Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, бр.01-82/2 од 08.03.2018 година

22.   Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, бр.04-335/1 од 06.09.2019 година

23.   Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, бр.01-521/2 од 28.03.2018 година

24.  Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, бр.01-66/2 од 09.02.2016 година

25.   Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, бр.01-63/1  од 30.03.2018 година

26.   Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, бр.01-265/2 од 05.07.2019 година

27.   Предлог-Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, бр.02-610 од 17.12.2015 година

28.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2019 година на општинско основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје

29.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје

30.  Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје

31.    Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Вера Циривири Трена“, Општина Карпош-Скопје

32.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје

33.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје

34.  Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје

35.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје

36.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје

37.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје

38.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општинско основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје

39.   Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Карпош-Скопје

40.  Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Општина Карпош-Скопје

41.   Предлог-Одлука за одобрување на користење на средства за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина Карпош и единки корисници од областа на образование и социјална заштита

42.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиска поддршка за воспоставување и одржување на советувалишен центар за жртви на семејно насилство (Предлагач: Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство-Скопје)

43.  Предлог-Решение за разрешување на училишниот одбор на општинското основно училиште „Братство“ Општина Карпош Скопје

44.  Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје

45.  Предлог-Одлука за определување на спортски стипендии за талентирани спортисти – ученици од општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош за учебната 2019/2020 годинаспортски стипендии

46.  Предлог-Одлука за давање согласност за користење термини без надомест на училишните спортски клубови во спортските сали во општинските основни училишта во Општина Карпош

47.  Предлог-Одлука за објавување оглас за доделување стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта од подрачјето на Општина Карпош, за учебната 2019/2020 година

48.  Предлог-Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КП бр. 611 и КП бр.72 КО Долно Водно)

49.  Предлог-Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КПбр.646/79 и КПбр.646/29 КО Долно Водно)

50.  Предлог-Одлука за утврдување на вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација заради вклопување на бесправните објекти во идна планска документација (КПбр.646/77 КО Долно Водно)

51.    Предлог-Одлука за утврдување на невклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација (КПбр.2382 КО Карпош)

52.   Предлог-Решение за давање согласност на Статутот на Приватната установа за деца –детска градинка „СВЕТОТ НА КОЛОРЕС“ – Скопје

53.   Предлог-Одлука за давање согласност за започнување постапка за изработка физибилити студија за јавно приватно партнерство за јавно осветлување на територијата на Општина Карпош

54.  Предлог-Одлука за давање согласност за распишување јавен повик за проекти од надлежноста на Општина Карпош, како основа за изработка на годишните програми за работа на секторите во Општина Карпош и изработка на Буџетот на Општина Карпош за 2020 година

55.   Предлог-Одлука за давање согласност за објавување на Јавен повик за изготвување и реализација на проекти од областа на заштита на животната средина и природата и енергетската ефикасност

56.   Предлог-Одлука за доделување финансиски средства како помош за санација на дел од опожарена куќа на Зиковски Сашо

57.   Предлог-Одлука за доделување финансиски средства на Организација за заштита и одгледување на птици „Славеј“ Скопје

58.   Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства како помош за лекување на Младен Ивановски

59.   Предлог-Одлука за прифаќање на донација од СТСС-Смарт Трафик Сејфти Системс, Скопје

60.  Предлог-Одлука за давање согласност за потпишување Меморандум за соработка во областа на енергетска ефикасност во домувањето со Здружение за хумано домување Хабитат Македонија

61.    Предлог-Одлука за прифаќање на донација од Динерс Клуб Интернационал МАК ДООЕЛ

 

 

Седницата на Советот ќе се одржи во Сала за состаноци во просториите на У.З.„Кузман Јосифовски Питу“ и У.З. „Пецо  Божиновски Кочо“, улица Стрезово бр.7.